Disclaimer

disclaimer Quibble - fotocredit: Pixabay ShonEjai

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website quibble.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Quibble zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Quibble niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Quibble garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Quibble wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Quibble links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Quibble worden aanbevolen. Quibble aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Quibble niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Quibble accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden door Quibble, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Quibble verwijzen we naar de algemene voorwaarden van Quibble die op deze site van toepassing zijn.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een bericht aan Quibble. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten en logo’s) berusten uitsluitend bij Quibble en eventuele samenwerkende partners.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quibble is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiedragers die op deze site via download worden aangeboden op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Quibble. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een bericht.

U mag alle informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De openbare content op deze website mag wel zonder voorafgaande toestemming online worden verspreid, maar alleen met duidelijke bronvermelding, inclusief de desbetreffende hyperlink.

Afbeeldingen

Deze site maakt enkel gebruik van afbeeldingen die door Quibble zelf zijn gemaakt of zijn gepubliceerd op daarvoor bestemde websites zoals Pixabay.com, onder CC0 Creative Commons, vrij voor commercieel gebruik. Mocht u als eigenaar van een foto bezwaar hebben tegen het gebruik ervan, neem dan contact op met Quibble.

Wijzigingen

Quibble behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

contact/bericht sturen
privacyverklaring
algemene voorwaarden